MiastoAktywni.pl

miastoaktywni.pl

Statut

Statut Stowarzyszenia miastoaktywni.pl

Rozdział I. Postanowienia ogólne

§ 1
Stowarzyszenie miastoaktywni.pl, zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach oraz postanowień niniejszego statutu.

§ 2
Siedzibą Stowarzyszenia jest Miasto Wąbrzeźno.

§ 3
1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej ze szczególnym uwzględnieniem Wąbrzeźna i powiatu wąbrzeskiego.
2. Dla realizacji celów statutowych stowarzyszenie może prowadzić działania poza granicami kraju na terenie innych państw, z poszanowaniem tamtejszego prawa.

§ 4
Stowarzyszenie posiada osobowość prawną. Powołane jest na czas nieokreślony.

§ 5
Stowarzyszenie używa pieczęci podłużnej z napisem Stowarzyszenie miastoaktywni.pl.

§ 6
Stowarzyszenie jest organizacją dobrowolną, samorządną niedziałającą w celach zarobkowych, opierającą się przede wszystkim na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw stowarzyszenie może zatrudnić pracowników oraz wolontariuszy.

Rozdział II.  Cele, główne kierunki i metody działania

§ 7
Celami Stowarzyszenia są:
1. prowadzenie działalności na rzecz ogółu społeczeństwa, jak również na rzecz swoich członków w sferze zadań publicznych w zakresie popularyzacji i rozwoju różnych form sportu i szeroko rozumianej turystyki i rekreacji,
2. działanie na rzecz promocji zdrowia i przeciwdziałanie uzależnieniom,
3. wspieranie rozwoju edukacji prozdrowotnej

§ 8
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1. organizowanie i przeprowadzanie imprez sportowych dla sportowców zawodowych lub amatorów oraz innych imprez rekreacyjnych,
2. bieżące utrzymywanie i modernizowanie oraz tworzenie nowej infrastruktury – obiektów oraz tras biegowych i rowerowych.
3. organizowanie konferencji, seminariów, szkoleń i wykładów,
4. organizowanie imprez kulturalnych,
5. wspieranie rozwoju biegania rekreacyjnego oraz innych form sportu, turystyki i rekreacji,
6. propagowanie i upowszechnianie turystyki i rekreacji – letniej i zimowej we wszystkich jej formach,
7. prowadzenie działalności na rzecz młodzieży szkolnej i akademickiej oraz osób niepełnosprawnych,
8. promocję zdrowia,
9. działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn,
10. promocję aktywnego wypoczynku dzieci i młodzieży,
11. promocję aktywnego trybu życia osób w wieku emerytalnym,
12. promocję turystyki i krajoznawstwa,
13. wspieranie inicjatyw proekologicznych, ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego,
14. wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych,
15. prowadzenie działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami,
16. podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
17. promocję i organizację wolontariatu,
18. pomaganie osobom ubogim, bezdomnym oraz mającym problemy z alkoholem i przystosowaniem się do społeczeństwa,
19. wydawanie książek, czasopism, broszur związanych z celami Stowarzyszenia,
20. fundowanie stypendiów,
21. pozafinansowe wspieranie rodzin w trudnej sytuacji życiowej.

Rozdział III. Członkowie Stowarzyszenia

§ 9
1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.
2. Stowarzyszenie posiada członków:
1) zwyczajnych,
2) wspierających,
3) honorowych

§ 10
1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, nie pozbawiona praw publicznych, która złoży pisemną deklarację członkowską Zarządowi stowarzyszenia.
2. Członkiem zwyczajnym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu stowarzyszenia.

§ 11
1.Członkowie zwyczajni mają prawo do:
1) biernego i czynnego uczestnictwa w wyborach do władz stowarzyszenia,
2) korzystania z dorobku, majątku i wszystkich form działalności stowarzyszenia,
3) udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez stowarzyszenie,
4) zgłaszania wniosków co do działalności stowarzyszenia.

§ 12
1.Członkowie zwyczajni mają obowiązek:
1) brania udziału w działalności stowarzyszenia i realizacji jego celów,
2) przestrzegania statutu i uchwał władz stowarzyszenia,
3) regularnego opłacania składek.

§ 13
1. Utrata członkostwa zwyczajnego następuje na skutek:
1) pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu,
2) wykluczenia przez Zarząd z powodu łamania statutu i nieprzestrzegania uchwał władz stowarzyszenia, z powodu notorycznego nie brania udziału w pracach stowarzyszenia, z powodu niepłacenia składek, utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,
3) śmierci członka.

§ 14
1. Członkiem wspierającym stowarzyszenie może zostać osoba fizyczna i prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów stowarzyszenia.
2. Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu.
3. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z deklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał władz stowarzyszenia.

§ 15
1.Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój stowarzyszenia.
2. Członkowie honorowi są przyjmowani przez Walne Zgromadzenie na wniosek 10 członków stowarzyszenia.

§ 16
Członkowie wspierający, honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach stowarzyszenia, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.

§ 17
Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich.

§ 18
Od uchwały Zarządu w sprawie przyjęcia w poczet członków stowarzyszenia lub pozbawienia członkostwa zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia członków w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji. Uchwała Walnego Zgromadzenia członków jest ostateczna.

Rozdział IV. Władze Stowarzyszenia

§ 19
Władzami Stowarzyszenia są:
1. Walne Zebranie Członków,
2. Zarząd,
3. Komisja Rewizyjna.

§ 20
1. Władze Stowarzyszenia wybierane są przez Walne Zebranie Członków w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów. Walne Zebranie może zdecydować o przeprowadzeniu głosowania tajnego.
2. W razie, gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji, uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W trybie tym można powołać nie więcej niż połowę składu organu.

§ 21
Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych członków, chyba, że dalsze postanowienia statutu stanowią inaczej.

§ 22
Kadencja wszystkich wybieralnych władz Stowarzyszenia trwa 5 lat.

Walne Zebranie Członków

§ 23
1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków.
2. Walne Zebranie może być zwyczajne i nadzwyczajne.
3. Zwyczajne Walne Zebrania zwołuje Zarząd raz w roku, jako sprawozdawcze, i co pięć lat, jako sprawozdawczo-wyborcze, zawiadamiając członków o jego terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zebrania. Jeśli na zebraniu nie ma wymaganego kworum, zwołuje się zebranie w drugim terminie nie później niż w ciągu miesiąca od dnia zwołania Walnego Zebrania Członków.
4. Walne Zebranie obraduje wg uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.
5. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd:
1) z własnej inicjatywy,
2) na żądanie członków Komisji Rewizyjnej,
3) na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
6. Nadzwyczajne Walne Zebranie powinno zostać zwołane przed upływem 21 dni od daty zgłoszenia wniosku lub żądania i obradować nad sprawami, dla których zostało zwołane

§ 24
Do kompetencji Walnego Zebrania należy:
1. określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,
2. uchwalanie zmian statutu,
3. wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia,
4. udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,
5. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,
6. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
7. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
8. podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego,
9. podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych władz Stowarzyszenia.

Zarząd

§ 25
1. Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków, a także reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.
2. Zarząd składa się z 3 do 5 osób, spośród których na pierwszym posiedzeniu wybiera prezesa, wiceprezesa i skarbnika.
3. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na 6 miesięcy. Posiedzenia Zarządu zwołuje prezes.

§ 26
Do kompetencji Zarządu należy:
1. kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia,
2. realizowanie uchwał Walnego Zebrania,
3. zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia,
4. planowanie i prowadzenie gospodarki finansowej,
5. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
6. przyjmowanie i wykluczanie członków Stowarzyszenia,
7. zwoływanie Walnego Zebrania,
8. ustalanie wysokości składek członkowskich.

Komisja Rewizyjna

§ 27
1. Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia.
2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 osób, w tym przewodniczącego wybieranego na pierwszym posiedzeniu komisji.
3. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w roku. Posiedzenia Komisji zwołuje przewodniczący.

§ 28
Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
1. kontrola całokształtu działalności Stowarzyszenia,
2. ocena pracy Zarządu, w tym corocznych sprawozdań i bilansu,
3. składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu Członków wraz z oceną działalności Stowarzyszenia i Zarządu Stowarzyszenia,
4. wnioskowanie do Walnego Zebrania Członków o udzielanie absolutorium Zarządowi,
5. wnioskowanie o odwołanie całego Zarządu w razie jego bezczynności lub bezczynnego członka Zarządu,
6. wnioskowanie o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków.

Rozdział V. Majątek i gospodarka finansowa

§ 29
1. Źródłami majątku Stowarzyszenia są:
1) składki członkowskie,
2) darowizny, zapisy i spadki, środki pochodzące z ofiarności publicznej,
3) dotacje, subwencje, udziały, lokaty
2. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
3. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.

Sposób reprezentacji

§ 30
Do składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia, w tym w sprawach majątkowych, uprawnionych jest dwóch członków zarządu działających łącznie.

Rozdział VI. Postanowienia końcowe

§ 31
Uchwałę w sprawie zmiany statutu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków bezwzględną większością głosów, w obecności przynajmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

§ 32
1. Uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków kwalifikowaną większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zebranie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.