MiastoAktywni.pl

miastoaktywni.pl

20 lutego 2024

Wiatrakowa Wyrypa – regulamin

1. CEL IMPREZY

Celem imprezy jest:- propagowanie zdrowego trybu życia i aktywnych form wypoczynku, rekreacji i turystyki rowerowej,- popularyzacja kolarstwa w szeroko pojętym zakresie,- promowanie roweru jako alternatywnego ekologicznego środka transportu,- promocja turystyczna miasta Wąbrzeźno, powiatu wąbrzeskiego i województwa kujawsko-pomorskiego.

2. TERMINY I MIEJSCE

Zawody odbędą się w dniu 22.06.2024 r. Dystans ok. 160 km – start o godzinie 9:00 w grupach 10-osobowych co 2 minuty. Biuro zawodów wyścigu zlokalizowane będzie w Przystani Sportów Wodnych im. Jerzego-Bosmana Lewandowskiego, przy plaży miejskiej w Wąbrzeźnie. Biuro zawodów czynne będzie 21.06.2024 r. (piątek) w godzinach 18:00-20:00 oraz 22.06.2024 r. (sobota)w godzinach 6:00 – 8:30. Start i meta wyścigu na boisku „Malta”, tuż obok biura zawodów. Wyścig odbędzie się bez względu na panujące warunki atmosferyczne. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy w związku z wystąpieniem klęsk żywiołowych lub innych sytuacji uznawanych za działanie „siły wyższej”. Ustalony został limit czasowy dla wszystkich uczestników, który wynosi 9 godzin.Czas przejazdu liczony jest od startu do momentu przekroczenia przez uczestnika linii mety.

3. TRASA

Trasa poprowadzona jest głównie drogami gruntowymi i szutrowymi (ok. 80%), a w części również asfaltowymi (ok. 20%). Dozwolone jest opuszczenie trasy pod warunkiem powrotu w tym samym miejscu, w którym się ją opuściło. Ominięcie więcej niż 1% długości trasy skutkuje dyskwalifikacją. Zabronione jest zostawianie na trasie jakichkolwiek śmieci, niszczenie przyrody, zrywanie roślin czy celowe zakłócanie spokoju zwierząt i ludzi.

4. POMIAR CZASU

Organizator udostępni szlak trasy w formacie pliku .gpx, który uczestnik będzie miał obowiązek wgrać do swojego urządzenia nawigującego. Posiadanie przy sobie urządzenia nawigującego jest warunkiem udziału w zawodach i sklasyfikowania uczestnika. Obowiązkowe jest umieszczenie numeru startowego na kierownicy roweru.

5. ZAPISY

Zapisy będą prowadzone na stronie internetowej www.chiptiming.pl oraz www.miastoaktywni.pl. Limit uczestników w wyścigu wynosi 220, lecz Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany limitu uczestników. Zapisy on-line aktywne będą do 16.06.2024 r. lub do wyczerpania limitu miejsc. Opłata startowa wynosi 220 złotych. W dniu zawodów 300 złotych. Za pełnoprawnego uczestnika zawodów uznaje się osobę, która zarejestruje się i opłaci udział w zawodach. Po osiągnięciu limitu 220 osób zapisanych i opłaconych lista uczestników zostaje zamknięta. Zwroty w przypadku rezygnacji będą dokonywane w następującym schemacie:
– rezygnacja do 31.03.2024 r. – zwrot 100%;
– rezygnacja pomiędzy 1.04.2024 r. a 31.05.2024 r. – zwrot 80%;
– po 31.05.2024 r. w przypadku rezygnacji zwrot nie będzie dokonywany.
Rezygnację należy zgłaszać w formie e-mail-owej z adresu użytego podczas rejestracji na e-mail miastoaktywni@gmail.com. Gdyby zawody z powodu działania siły wyższej nie mogły się odbyć organizator zwróci uczestnikom opłatę startową w pełnej wartości. Uczestnik może również skorzystać z prawa możliwości przepisania się na nowy termin zawodów. O podjęciu przez zawodnika decyzji o zwrocie środków lub uczestnictwie w zawodach w nowym terminie należy poinformować organizatora w formie e-mail-owej pisząc na adres miastoaktywni@gmail.com. Dokonując rejestracji i opłaty w zawodach uczestnik oświadcza, że stan jego zdrowia pozwalana uczestnictwo w zawodach. Zawodnik oświadcza, że ma świadomość o podwyższonym ryzyku zdrowotnym i o możliwości doznania uszczerbku na zdrowiu wskutek udziału w zawodach. Uczestnik oświadcza, że z tego tytułu nie będzie miał roszczeń w stosunku do organizatora oraz współuczestników.

6. ŚWIADCZENIA DLA ZAWODNIKÓW

Organizator zobowiązuje się do:
– przekazania uczestnikom pakietu startowego (akcesoria i numer startowy),
– udostępnienia trasy w formie pliku .gpx,
– uhonorowania na mecie wszystkich uczestników, którzy ukończą zawody w wyznaczonym limicie czasowym.

7. KLASYFIKACJE

Mężczyźni
– OPEN
– 16-29 lat
– 30-39 lat
– 40-49 lat
– 50-59 lat
– 60-69 lat
– 70 lat i więcej

Kobiety
– OPEN
– 16-29 lat
– 30-39 lat
– 40-49 lat
– 50 lat i więcej

8. PROTESTY

Protesty do sędziego głównego zawodów można składać (w formie elektronicznej e-mailinfo@chiptiming.pl) w czasie do 24 godz. od zakończenia zawodów (przejazd ostatniego zawodnika przez linię mety). Po tym czasie protesty nie będą rozpatrywane.

9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Udział w wyścigu jest dobrowolny, a uczestnicy startują na własną odpowiedzialność. Prawo do startu w wyścigu mają osoby, które ukończyły 18 lat. Każdy z uczestników deklaruje, że w dniu startu wyścigu nie jest pod wpływem środków dopingujących. Dopuszczana jest wzajemna pomoc miedzy uczestnikami w trakcie zawodów natomiast zabronione jest forma zaplanowanej wcześnie pomocy przez osoby trzecie niebiorące udziału w zawodach. Wszystkich uczestników obowiązuje znajomość przepisów ruchu drogowego. Zawodnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną i prawną za wszystkie szkody przez siebie spowodowane. Organizator zaleca posiadanie indywidualnego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Start możliwy jest wyłącznie na rowerach napędzanych siłą mięśni, zabroniony jest start na rowerach i pojazdach z napędem elektrycznym i spalinowym. Organizator nie ponosi odpowiedzialności względem uczestników za szkody osobowe ,rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po wyścigu. Organizator ze względów bezpieczeństwa rekomenduje jazdę w kasku ochronnym. Uczestnicy biorą odpowiedzialność za właściwy stan techniczny rowerów. Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji niniejszego regulaminu. Przestrzeganie regulaminu jest obowiązkowe, a każdy uczestnik dokonując rejestracji akceptuje regulamin.

10. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

a) Administratorem danych osobowych Uczestników, zgodnie ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 poz. 1000 z późn. zm.) jest Stowarzyszenie miastoaktywni.pl, ul. 1 Maja 37a, 87-200 Wąbrzeźno.

b) Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą w celach organizacji i przeprowadzenia wyścigu, wyłonienia zwycięzców i przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagrody oraz innych czynności związanych z promocją i przeprowadzeniem „Wiatrakowej wyrypy” na podstawie wyrażonej zgody – art. 6 ust. 1 lit. a) przepisów RODO.

c) Uczestnik posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wskazanych wyżej celów. Wyrażona zgoda może zostać w każdym czasie odwołana.

d) Przetwarzanie danych Uczestników w związku z ich udziałem w wyścigu, obejmuje także publikację imienia i nazwiska, klubu Uczestnika wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje.

e) Wszystkie informacje dotyczące Uczestnika uzyskane przez Organizatora i zawarte w formularzu startowym zostaną zapisane w sposób elektroniczny i w każdym wypadku będą wykorzystywane zgodnie z ustawą ochronie danych osobowych.

f) Dane osobowe przetwarzane przez Administratora przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane.